Ang mga Muslim mabahin sa 73 sekta

Ang paghimo ug mga sekta ug ang pagbahin bahin lakip sa mga pinaka dautang kasal-anan sa Islam. Ang atong relihiyon gipadayag ug gidalit alang sa katawhan aron makahatag ug mga prinsipyo sa pagtahod, pagtinabangay, ug panag igsoonay sa lain-laing tribo, nasud, ug mga nasyon. Kung atong ipanginabuhi ang relihiyon sa ingon niini, kini maga tudlo ug panaghiusa taliwala sa kalainan sa mga katawhan. Continue reading

Unsay imong madhab?

PANGUTANA: Kanunay ko nga pangutan-on sa pipila nato ka mga igsoon kung unsay akong madhhab (school of thought)– kung Hanbali ba ako o Shafi’i etc.? Sa pagkatinuod ako wala gayuy kasayoran niining butanga, ug igo na alang kanako ang mahimong Muslim; kung aduna ko’y problema mahitungod sa relihiyon, mangutana ko sa mga scholars. Unsa may inyong ikasulti? Continue reading

Pandaut sa mga Sahabah

SHIA: Pamatud-an nako nimo gikan sa Bukhari ug sa Qur’an nga ang pinakaunang misulti ug dautan mahitungod sa mga sahabah mao mismo ang ALLAH sa Sura Al-Hujurat ug basaha usab ang Kitab Tafseer sa Saheeh Al-Bukhari. Kini gikan ni ALLAH sa Qur’an. Gipakanaug sa ALLAH ang pinakaunang lima ka bersekulo sa Suratul Hujurat aron sa pagkondena kang Abu Bakr ug Umar RA. Sa atubangan sa Propeta SAS ilahang gipakusog ang ilang tingog nga walay pagtahud. Busa si ALLAH mitunglo kanila ug alang kanila kining maong bersekulo. Sa atubangan sa Propeta nag sininggita kining duha ka sahabah, si Abu Bakr misinggit kang Umar ug si Umar usab misinggit kang Abu Bakr. Kung aduna pa silay kahadlok ug pagtoo sa Propeta dili unta nila ipataas ang ilang tingog. Ug sa bersekulo 3 sa maong surah nga naga-ingon: “Indeed, those who lower their voices before the Messenger of Allah – they are the ones whose hearts Allah has tested for righteousness.” Sa ato kay nag siniggita man ni silang duha, aw dili sila apil sa mga righteous ug mga nagatoo. Continue reading