Ang ngayon ay lahat-lahat ng iyong angkin

Kung ikaw ay magising sa umaga, huwag mong akalain na makikita (mo) ang gabi, – mabuhay na wari bang ang ngayon ay ang lahat-lahat ng iyong angkin. Ang kahapon ay nagdaan na taglay ang kanyang kabutihan at kasamaan, samantalang ang bukas ay hindi pa dumarating. Ang haba ng iyong buhay ay isang araw lamang, na wari bang ikaw ay ipinanganak ngayon at mamamatay sa pagtatapos nito. Sa ganitong pag-uugali, ikaw ay hindi madarakip sa pagitan nang pagsagi ng nakaraan, sa lahat ng mga kabalisahan nito, at ang pag-asa ng hinaharap, sa lahat ng kawalang-katiyakan nito. Continue reading

Huwag mabagot sa pagtatrabaho

Sila na walang magawa sa kanilang buhay ay katulad ng mga tao na gumugugol ng kanilang oras sa pagkakalat ng tsismis at kasinungalingan, sa dahilang ang kanilang isipan ay hubad sa mga kapaki-pakinabang na kaisipan:

“… at ang kanilang puso ay nasasagkaan upang hindi makaunawa sa lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay, kayat sila ay hindi nakauunawa.” Banal na Qur’an 9:87

Continue reading

Gawing matamis ang maasim

Ang isang matalino at bihasang tao ay nakagagawa na mapalitan ang pagkalugi ng pakinabang: samantalang ang hindi bihasang tao ay pinalulubha ang kanyang mabigat na katayuan, na kadalasan ay gumagawa ng dalawang matinding kapamahakan mula sa isa.

Ang Propeta (saws) ay napilitan na umalis sa Makkah, ngunit sa halip na talikdan ang kanyang misyon, kanyang ipinagpatuloy ito sa Madeenah, – ang lungsod na gumawa ng kanyang lugar sa kasaysayan ng may parang kidlat na bilis.  Continue reading

Ang Pagtitiyaga

Yaong mga nakakatagpo ng kahirapan na may malakas na pagbabata at matiyagang pagharap ay nasa minoridad. Ngunit marapat nating isaalang-alang ito, kahit na ito ay parang halata: kung ikaw o ako ay hindi magiging matiyaga, kung gayon ano pa roon ang ating magagawa? Ikaw ba ay may pamalit na solusyon? Mayroon ka bang alam na baon na higit pang mainam kaysa sa pagtitiyaga?

Yaong mga nakapagtamo ng kadakilaan ay nakapangibabaw sa mga kahirapan at kasahulan bago sila sa wakas ay nakapagtamo ng tagumpay. Iyong maalaman na sa bawat panahon na nalalampasan mo ang kahirapan, ikaw ay nakakaharap ng iba pa. Sa kahabaan ng ganitong patuloy na laban, marapat na armahan mo ang iyong sarili ng pagtitiyaga at ng matibay na paniniwala kay Allah. Continue reading