Ano ang du’a sa iftar

Ayon sa ating mufassiroon – o mga nagpapaliwanag ng Islam, sunnah sa isang nag-aayuno na kapag siya ay magtatapos na ng kanyang pag- aayuno na sambitin kung ano ang mga nabanggit sa hadeeth, at ayon sa mga ulama – o iskolar ng Islam na ang gawaing ito ay obligado. Batay sa isang salaysay (hadeeth):

Isinalaysay ni Ibnu Umar (kalugdan nawa siya ni Allaah) na kapag ang Propeta
(ang dasal nawa ay sumakaya at kapayapaan) ay nagtatapos ng kanyang pag-aayuno
ay kanyang sinasabi: “Dhahabadh dhama’ waabtal latal-‘urooq wa thabatal ajru insha
Allaah – ang uhaw ay napawi, ang ugat ay nadilig, ang gantimpala ay tiyak, sa
kapahintuluan ni Allaah.”  Iniulat ni Imaam Aboo Dawood, 2357; at al-Bayhaqee, 4/239; ibinilang na hasan sa aklat ng al-Irwa‟, 4/39. At ibinilang na hasan ni Imaam Albaanee sa kanyang aklat na Saheeh Sunan Aboo Dawood, 2066.

Batay sa isang salaysay (hadeeth):

Isinalaysay ni Mu’aadh ibnu Zuhrah (kaawaan nawa siya ni Allaah) na kanyang narinig na kapag magtatapos ng pag-aayuno ang Propeta (ang dasal nawa ay sumakaya at kapayapaan) ito ay nagsasabi ng: “Allaahumma laka sumtu wa ‘ala rizqika aftartu, Allaahumma taqabbal minni, innaka antaal-samee’ul-‘aleem – O Allaah, dahil sa Iyo ako ay nag-ayuno at sa pamamagitan ng Iyong biyaya tinapos ko ang aking pag-aayuno, O Allaah tanggapin mula sa akin (ang pag-aayuno) Ikaw ang Tanging Nakaririnig.” Iniulat ni Imaam Aboo Dawood, hadeeth bilang 2358.

Ngunit ayon kay Imaam Ibnul Qayyim (kaawaan nawa siya ni Allaah) na ang salaysay na ito ay da’eef – o mahina. Ito ay kanyang ipinahayag mula sa aklat ng Zaad al-Ma’aad, 2/51. Tanong Bilang: 14103.

Ayon sa ating mufassiroon – o mga nagpapaliwanag ng Islam:
“Ang isa ay maaring ding humiling kay Allaah na siya ay papasukin sa Paraiso at humingi ng saklolo laban sa apoy ng Impiyerno, at ang isa ay maari ding humingi ng kapatawaran, at maari din ang kahit na anong du’aa – o panalangin na itinuturo sa Islam. Minumungkahi din na sabihin ang: “Ashhadu an laa ilaaha il lal laah astaghfirul laah as’aluka al-jannah wa a’oodhu bika min al-naar – ako ay tumetestigo na walang ibang tunay na Diyos maliban kay Allaah, ako ay humihiling sa Iyo ng kapatawaran, Hinihiling Ko sa iyo ang Paraiso at ako ay humihingi ng sakIolo sa Iyo laban sa apoy ng Impiyerno.” Tanong Bilang: 93066

Kaya ang isang muslim ay maaaring manalangin kay Allaah at sabihin ang anumang du’aa na sa kanyang palagay ay dapat. Shaykh Muhammad ibn Uthaymeen (al-Liqaa’ al-Shahri, 8) Tanong Bilang: 14103.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s