Khutbah: Ang paghahanda sa Ramadan

Mga alipini  ni Allah, ang Ramadan ay darating na sa atin sa mga susunod na araw. Ito ang panghuling Jumu’ah sa araw buwan ng Sha’ban at dalawang araw na lamang ay darating na ang ating bisita. Tayo ba ay nakapaghanda na? ano ang marapat nating gawin bilang paghahanda sa kanyang muling pagdating?

Dapat nating matutunan na maraming mga tao ang hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-aayuno kaya ang iba sa kanila ay ginawang okasyon ang bagay na ito bilang araw ng pagkain at pag-inom, paggawa ng mga espesyal na kakaning matamis at pagpupuyat sa gabi upang manood ng mga palabas sa telebisyon at „satellite‟. At ang mga gawaing ito ay kanila pang pinaghahandaan bago pa man dumating ang Ramadhaan, ang karamihan pa sa kanila ay namimili ng maramihan at maaga upang maiwasan ang pagtaas ng bilihin. Sila ay nagpaplano ng mga pagkain at inuming bibilhin, at maging ang mga panonoorin sa „satellite‟ ay kanila ding pinaghahandaan, sila ay namimili ng mga panonoorin sa mga „brochure‟ kung ano ang magandang subaybayan at hindi magandang panoorin. Kanilang tinalikuran ang tunay na kahulugan ng Ramadhaan; at iniwan ang pagsamba at pagsisikap na makuha ang gantimpala ng buwang ito, kanila lamang pinuno ng pagkain at inumin ang kanilang mga sikmura at binusog ang kanilang mga mata.”

 

may mga tao naman na pilit na inunawa ang tunay na kahulugan ng Ramadhaan, kaya sila ay naghanda sa buwan ng Sha‟baan, at ang iba pa sa kanila ay nagsimula ng mas maaga. Ang pinaka-mainam na pagsalubong at paghahanda sa Ramadhaan ay ang sumusunod:

 

1 –At-Tawbatus saadiqah o Ang sinserong pagsisisi

na ang sinserong pagsisisi ay obligado sa lahat ng oras, ngunit dahil sa dakilang buwan at mabiyayang buwan ng Ramadhaan ito ay tinuturing na mas mahalaga ang sinserong pagsisisi. Ito ay batay sa pahayag sa Banal na Qur‟aan.

 

Sinabi ni Allaah sa Banal na Qur‟aan:

 

.“At magbalik loob kay Allaah ng sama-sama, O kayong mga mananampalataya, upang kayo ay maging tagumpay.” Kabanata an-Noor 24:31.

Batay sa isang salaysay (hadeeth): Isinalaysay mula kay al-Agharr ibnu Yasaar (kalugdan nawa siya ni Allaah) na sinabi ng Propeta (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan): “O mga tao, magbalik-loob kayo kay Allaah dahil ako ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya ng isang daang  ulit sa loob ng isang araw.” Iniulat ni Imaam Muslim 2702

 

2 –Du’a o ang panalangin

Ayon sa ating mga „ulama – o iskolar ng islaam, iniulat na ang ibang mga salaaf ay anim na buwang nananalangin kay Allaah na sila ay pahintulutang mabuhay sa buwan ng Ramadhaan, pagkatapos sila ay nananalangin ng limang buwan upang Kanyang tanggapin ang kanilang mga ginawa sa buwan ng Ramadhaan.

Ang mga muslim ay dapat hilingin sa kanyang Panginoon na siya ay pahintulutan ni Allaah na mabuhay sa buwan ng Ramadhaan bilang isang malakas, malusog at rehilyosong alipin. Ganundin ay dapat niyang hilingin kay Allaah na siya ay tulungan Niyang matupad ang mga obligadong gawain sa buwan ng Ramadhaan at higit sa lahat ay Kanyang tanggapin ang lahat ng kanyang mabuting gawain.

 

3 – Ang magdiwang sa pagdating ng Ramadhaan

ang magdiwang sa pagdating ng Ramadhaan ay isa sa mga minumungkahing gawain dahil ang pagdating ng Ramadhaan ay isa sa mga malaking biyaya na ipinagkaloob ni Allaah sa Kanyang mga aliping muslim, dahil ang buwan ng Ramadhaan ay isa sa mga mabuting okasyon na 31 kung saan ang mga tarangkahan ng Hardin ng Paraiso ay binubuksan at ang tarangkahan ng impiyerno ay isinasara. Ito ang buwan ng Qur’an at buwan ng matinding pakikidigma na naiulat sa kasaysayan ng ating relihiyon. Sinabi ni Allaah sa Banal na Qur‟aan:

“Sabihin: „Sa Biyaya ni Allaah, at Kanyang Awa kayo ay magdiwang. Ito ay mas mainam pa sa anumang pinagsama-samang (kayamanan).” [Yoonus 10:58]

 

4 – Ang pagpapalaya ng isa sa kanyang mga obligasyon (naiwang utang nuon nakaraang Ramadhaan) bago pa dumating ang Ramadhaan.

 

Batay sa isang salaysay (hadeeth):

 

Isinalaysay ni Aboo Salamah (kaawaan nawa siya ni Allaah): “aking narinig na sinabi ni „Aa‟eeshah (kalugdan nawa siya ni Allaah): „Ako ay may naiwang pag-aayuno sa nakaraang Ramadhaan at hindi ko kayang bayaran ito maliban na lamang sa buwan ng Sha‟baan.” Iniulat ni Imaam al-Bukhaari 1849 at Imaam Muslim 1146.

 

Ayon kay Al-Haafeedh Ibnu Hajar (kaawaan nawa siya ni Allaah): “Sa kanyang pagsisikap („Aa‟eeshah) na mabayaran ito sa buwan ng Sha‟baan ay ating mauunawaan na hindi maaari na ipahuli ang mga naiwang utang na pag-aayuno sa nakaraang Ramadhaan sa pagsapit pa muli ng panibagong Ramadhaan.” Fath al-Baari (4/191).

 

5 – Ang paghahanap ng kaalaman at pagkakatututo nito upang masundan ng maayos ang mga pambabatas sa pag-aayuno at upang maunawaan ang kahalagahan ng Ramadhaan

 

6 – Ang pagmamadali ng isang muslim sa pagtatapos ng mga gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadhaan at pagpigil sa mga maaring humarang sa mga gawaing ito

 

7 – Ang pag-upo kasama ang pamilya – asawa at mga anak, upang sila ay turuan ng patungkol sa pambabatas ng pag-aayuno at upang hikayatin ang mga nakababata sa miyembro ng pamilya na sila ay mag-ayuno

 

8 – Ang paghahanda ng mga aklat na maaring basahin sa bahay o mga aklat na maaaring ibigay sa imaam sa masjid upang basahin sa mga tao sa buwan ng Ramadhaan

 

9 – Ang pag-aayuno sa buwan ng Sha‟baan bilang paghahanda sa pag-aayuno ng Ramadhaan Batay sa isang salaysay (hadeeth):

 

Isinalaysay ni „Aa‟eeshah (kalugdan nawa siya ni Allaah): “Ang Mensahero ni Allaah (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan) ay paratiang nag-aayuno hanggang sa aming sabihin: Hindi na siya titigil sa pag-aayuno, at siya ay hindi nagaayuno hanggang sa aming sabihin: Siya ay hindi na mag-aayuno. At hindi ko nakita ang Mensahero ni Allaah (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan) na nag ayuno ng kumpletong buwan maliban sa Ramadhaan, at hindi ko siya nakitang nagayuno ng marami ng mas higit kumpara sa buwan ng Sha’baan. Iniulat ni Imaam alBukhaari 1868 at Imaam Muslim 1156.

Batay muli sa isang salaysay (hadeeth):

Isinalaysay ni Usaamah ibnu Zayd (kalugdan nawa siya ni Allaah): “Aking sinabi, ”O Mensahero ni Allaah (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan), hindi ko kayo nakitang nag-ayuno sa ibang buwan katulad ng pag-aayuno sa buwan ng Sha‟baan.‟ Kanyang sinabi, „Ito ang buwan na kung saan ang mga tao ay hindi nagbibigay pansin, sa pagitan ng Rajab at Ramadhaan, at sa buwang ito na kung saan ang ating gawa ay iniaangat patungo sa Panginoon ng mga sangkalikhaan. Nais ko na ang aking gawa ay iangat habang ako ay nag-aayuno.” Iniulat ni Imaam an-Nasaa‟ee tignan ang aklat ng Saheeh al-Targheeb wa‟l-Tarheeb, pahina 425. Ibinilang ni Imaam Albaanee bilang Saheeh al-Nasaa‟ee.

 

10 – Ang pagbabasa ng Qur‟aan. Ayon pa muli sa ating mufassiroon – o mga nagpapaliwanag ng islaam:

 

Ayon kay Salamah ibnu Kuhayl (kaawaan nawa siya ni Allaah): “Ang buwan ng Sha‟baan ay ang buwan ng pagbabasa ng Banal na Qu‟raan.”

 

Ayon sa ulat na kapag ang buwan ng Sha‟baan ay sumapit na, si „Amr ibnu Qays alMalaa‟ee (kaawaan nawa siya ni Allaah) ay paratiang nagsasara ng kanyang tindahan upang ideboto ang kanyang oras at sarili sa pagbabasa ng Banal na Qur‟aan.

Ayon kay Abu Bakr al-Balkhee (kaawaan nawa siya ni Allaah): Ang buwan ng Rajab ay ang buwan ng pagtatanim, ang buwan ng Sha‟baan ay ang buwan ng pagdidilig ng pananim, at ang buwan ng Ramadhaan ay ang buwan ng pag-aani ng mga pananim.

Kaya’t mga alipin ni Allah, ang buwan na ito ay buwan kung saan tayo ay aani ng maraming kabutihan a pamamagitan ng ating pag gawa ng mabuti. Kaya, sa buwan na ito ay paramihin natin ang ating mga gawang ibada o pagsamba sa Allah. Wag nating hahayaan na panahon ng anihan ay wala tayong isa man lang aanihin o kaya ay kabutihang mapapala.

wa aqulu qawli hadha…

 

2nd part

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s