Ano ang kahulugan ng hadeeth na ang mga shaytaan ay nakakadena? Ito ba ay literal?

Ayon sa ating mga muhadditheen – o nagpapaliwanag ng ahaadeeth – Batay sa isang salaysay (hadeeth):

Isinalaysay ni Abee Hurayrah (kalugdan nawa siya ni Allaah) na sinabi ng Mensahero ni Allaah (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan): “Kapag ang Ramadhaan ay sumapit na, ang mga tarangkahan ng Hardin ng Paraiso ay binubuksan, ang tarangkahan ng Impiyerno ay isinasara, at ang mga Shaytaan ay kinakadena.” Napagkasunduan nila Imaam Al-Bukhaaree 1899 at Imaam Muslim 1079.

Ayon muli sa ating mga muhadditheen – o nagpapaliwanag ng ahaadeeth – o mga salaysay:

“Ang mga ulama – o iskolar ay may ibat-ibang pakahulugan patungkol sa salaysay na ang mga demonyo ay nakatanikala.”

Ayon kay Al-Haafeedh ibnu Hajar (kaawaan nawa siya ni Allaah), na sinabi ni al- Haleemi (kaawaan nawa siya ni Allaah):

“Na ang pakahulugan nito, ang mga demonyo ay walang kakayahang tuksuhin ang mga Muslim dahil sila ay inilagay ni Allaah sa ibang kapanahunan at abala sa kanilang pag-aayuno na siyang kumokontrol sa kanilang mga pagnanais, at ang patungkol sa pagbabasa ng Qur‟aan at dhikr – pag alaala kay Allaah. May iba namang ulama – o iskolar ng islaam, ang nagsabi na sinabi ni Al Haleemi (kaawaan nawa siya ni Allaah) na ang kahulugan ng salaysay na ito, na si maarid – ang malakas na demonyo ay itinikala.”

Ayon kay Iyaad (kaawaan nawa siya ni Allaah):

“Ito ay maaring pakahulugan na ang mga anghel ay binigyan pahintulot ni Allaah na pigilan ang mga demonyo na pinsalain ang mga Muslim. At ito din ay nangangahulugan ng malaking gantimpala at malaking kapatawaran, at hindi gaanong tinutukso ng mga demonyo ang mga tao, kaya sila ay animo’y nakatanikala. Ang pananaw na ito ay ayon sa ulat na isinilaysay ni Yoonus mula kay Ibnu Shihaab na iniulat ni Imaam Muslim: “ang tarangkahan ng awa ay binubuksan”. Ang pagtatanikala sa mga demonyo ay maari dingmetapora na sila ay walang kakayahan na tuksuhin ang mga tao dahil ang kanilang mga pagnanasa at nais ay ginawa sa kanila na hindi kanais-nais. Si Al-Zayn ibnu al-Muneer (kaawaan nawa siya ni Allaah) ay nagsabi: “Ang unang pananaw ang mas tama, at ang pagpapalawak sa pagpapaliwanag nito ay hindi na kinakailangan.” Ito ay matatagpuan sa aklat ng Fath al-Baaree, 4/114.

Ayon sa ating mufassiroon – o mga nagpapaliwanag ng islaam:

“Si Shaykh Ibnu Uthaymeen (kaawaan nawa siya ni Allaah) ay tinanong patungkol sa salita ng Propeta (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan): “at ang mga demonyo ay nakatanikala,” – bakit nakakakita pa rin tayo ng mga taong dumaranas ng epilepsy sa araw ng Ramadhaan, kung tunay na nakatanikala ang mga demonyo?”

Kanyang sinabi: “Sa ibang bersyon ng hadeeth nagsasabi: “ang malakas na demonyo na si maaarid ay nakatanikala” – ito ay iniulat ni An Nasaa‟ee. Ang hadeeth na ito ay tumutukoy sa bagay na al ghayb – o hindi nakikita, kaya ito ay dapat nating tanggapin at hindi na dapat pang pagtalunan. Ito ang mas mainam sa isang taong rehiliyoso. Nang si Abdullaah,na anak ni Imaam Ahmad ibnu Hanbal (kaawaan nawa sila ni Allaah) ay nagsabi sa kanyang ama: “May mga tao na dumaranas ng epilepsy sa araw ng Ramadhaan,”sinabi ng kanyang ama: “Ito ang sinasabi ng hadeeth at hindi natin tinatalakay.”

Bukod pa dito, ang kahulugan ng hadeeth na ang mga demonyo ay nakatanikala ay nangangahulugan na sila ay pinagbawalang pinsalain ang mga tao, ito ay nakabase sa katibayan na mayroong dakilang gantimpala at kabutihan, at ang mga tao ay tumatalima kay Allaah tuwing Ramadhaan. Ang pahayag na ito ay matatagpuan sa aklat ng Majmoo‟ al-Fataawa, Pahina 20.

Kaya ayon sa ating mufassiroon – o mga nagpapaliwanag ng islaam: Batay sa mga kapaliwanagan, ang pagkakatanikala ng mga demonyo ay nangyayari sa tunay na buhay. Ito ay hindi nangangahulugan na ang kasamaan ay hindi na maaaring mangyari at ang mga tao ay hindi na makagagawa ng kasalanan. At si Allaah pa din ang mas nakakaalam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s