Ang ngayon ay lahat-lahat ng iyong angkin

Kung ikaw ay magising sa umaga, huwag mong akalain na makikita (mo) ang gabi, – mabuhay na wari bang ang ngayon ay ang lahat-lahat ng iyong angkin. Ang kahapon ay nagdaan na taglay ang kanyang kabutihan at kasamaan, samantalang ang bukas ay hindi pa dumarating. Ang haba ng iyong buhay ay isang araw lamang, na wari bang ikaw ay ipinanganak ngayon at mamamatay sa pagtatapos nito. Sa ganitong pag-uugali, ikaw ay hindi madarakip sa pagitan nang pagsagi ng nakaraan, sa lahat ng mga kabalisahan nito, at ang pag-asa ng hinaharap, sa lahat ng kawalang-katiyakan nito. para sa ngayon: Sa araw na ito, marapat kang magdasal ng may gising na puso, dalitin ang Qur’an ng may pang-unawa, alalahanin si Allah ng may katapatan. Sa araw na ito, ikaw ay marapat na maging balanse (o pantay) sa iyong mga gawain, na nasisiyahan sa nauukol na bahagi sa iyo, na may malasakit sa iyong hitsura at kalusugan.

Isaayos ang mga oras sa araw na ito, upang iyong magawa na mga taon ang mga minuto, at mga buwan ang mga sandali. Humanap ng pagpapatawad sa iyong Panginoon, alalahanin mo Siya, maghanda sa pangwakas na paglisan sa mundong ito, at mamuhay ngayon nang maligaya at sa kapayapaan. Maging kuntento sa iyong pagkain, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong trabaho, sa iyong bahay at sa iyong katayuan sa buhay.

Kaya’t pananganan mo ang Aking ipinagkaloob sa iyo at maging isa sa mga may pagtingin ng pasasalamat [sa Akin]. (Qur’an 7: 144)

Mabuhay ngayon na malaya sa kalungkutan, pagkabalisa, pagkapoot, paninibugho at masamang hangarin.

Marapat mong ititik sa iyong puso ang isang parirala: Ngayon ang tangi kong araw lamang. Kung ikaw ay nakakain ng mainit at sariwang tinapay ngayon, kung gayon, ano ang halaga ng tuyo at sirang tinapay kahapon, at ng inaasahang tinapay sa kinabukasan?

Kung ikaw ay makatotohanan sa iyong sarili at mayroong matatag at buong pagpapasya, walang alinlangan na mahihikayat mo ang iyong sarili sa mga sumusunod: Ngayon ang aking huling araw para mabuhay. Kung iyong natamo ang ganitong saloobin, ikaw ay makikinabang sa bawat sandali ng iyong araw, sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa iyong personalidad (o katauhan), pagpapalawak ng iyong kakayahan, at pagpapadalisay ng iyong mga gawa. At matapos ay masasabi mo sa iyong sarili:

Ngayon, ako ay magiging pino sa aking pananalita at hindi ako magsasalita nang masamang pangungusap, gayundin ang malaswa. Ako rin ay hindi magsasalita (nang masama) sa talikuran.

Ngayon ay aking isasaayos ang aking bahay at aking opisina. Ang mga ito ay hindi magiging wala sa ayos at magulo, bagkus ay maayos at malinis.

Ngayon, ako ay magiging partikular (o magtatangi) sa aking kalinisang pangkatawan at hitsura. Ako ay magiging mapansinin sa aking kalinisan at magiging timbang sa aking paglakad, pagsasalita at mga gawa.

Ngayon, ako ay magsisikap na maging masunurin sa aking Panginoon, magdarasal sa pinakamabuti kong magagawa, na higit pang makagawa ng mga boluntaryong gawa ng katuwiran, dumalit ng Qur’an, at magbasa ng mga kapaki-pakinabang na aklat. Aking itatanim ang kabaitan sa aking puso at huhugutin ko rito ang mga ugat ng kasamaan, – katulad ng pagmamalaki, paninibugho at pagkukunwari.

Ngayon, ako ay magsisikap na makatulong sa iba, – na dumalaw sa maysakit, na dumalo sa paglilibing, na patnubayan ang isa na nawawala, at pakainin ang nagugutom. Ako ay titindig sa tabi ng pinagmamalupitan at mahihina. Ako ay magbibigay-galang sa mga pantas, ang maging mahabagin sa mga kabataan, at mapitagan sa matatanda.

O’ nakaraan na lumisan at umalis, ako ay hindi iiyak sa harapan mo. Ako ay hindi mo makikita na gumugunita sa iyo, kahit na nga sa isang sandali, sapagkat ikaw ay naglakbay na palayo sa akin na hindi na kailanman magbabalik.

O’ hinaharap, ikaw ay nasa kaharian ng nalilingid. Hindi sasagi sa aking isipan ang iyong mga panaginip. Hindi ako magbubuhos ng panahon sa bagay na mangyayari pa lamang sapagkat ang bukas ay wala at hindi pa man nilikha.

‘Ang ngayon ang tangi kong araw lamang ’ ang isa sa mahahalagang pangungusap sa diksyunaryo ng kaligayahan, sa mga nagnanais na mamuhay ng buhay na hitik sa karilagan at ningning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s