Ramadan 2016

image

Masjid al Mansour

The holy month of Ramadan officially started today, June 6, 2016. Ang lahat ng mga Muslim sa buong mundo ay handang handa na at lubhang nasisiyahan sa pagsapit ng mabiyayang buwan na ito. Sana ay tanggapin ni Allah ang ating pagsasakripisyo.

Ano ang kahulugan ng hadeeth na ang mga shaytaan ay nakakadena? Ito ba ay literal?

Ayon sa ating mga muhadditheen – o nagpapaliwanag ng ahaadeeth – Batay sa isang salaysay (hadeeth):

Isinalaysay ni Abee Hurayrah (kalugdan nawa siya ni Allaah) na sinabi ng Mensahero ni Allaah (ang dasal nawa ay sumakanya at kapayapaan): “Kapag ang Ramadhaan ay sumapit na, ang mga tarangkahan ng Hardin ng Paraiso ay binubuksan, ang tarangkahan ng Impiyerno ay isinasara, at ang mga Shaytaan ay kinakadena.” Napagkasunduan nila Imaam Al-Bukhaaree 1899 at Imaam Muslim 1079. Continue reading