Ang relihiyon para kay Allah ay Islam

Alhamdulillah, ang lahat ng mga pagpupuri ay para lamang kay Allah, ang Diyos ng sanlibutan, pinupuri ko Siya dahil sa pagbibigay Niya ng gabay sa akin upang matagpuan ko ang tamang landas sa Islam. Katotohanan, walang ibang paniniwala na tatangapin ang Allah maliban lamang sa Islam, ito ay itinadhana ng Allah na maging deen para sa lahat ng tao. Sino mang sumuway sa itinadhanang ito ng Allah ay pinahamak ang kanyang sarili.

Gaya ng isang isda, ito ay binigyan ni Allah ng katawan na itinadhana para sa tubig. Ang pagkakalikha ng buto ng isda ay sadyang denisenyo para madali siyang makalangoy sa tubig. Ganoon din ay binigyan siya ng kakayahang makahinga sa tubig. Ibig sabihin nito, ang pagkakalikha ng isda ay itinadhana para siya ay tumira sa tubig, ito ay qadr para sa kanya. Sinumang isda na aayaw sa itinadhanang ito at susuwayin niya ang batas ni Allah para sa kanya, at susubukan niyang tumalon sa lupa, ito ay maghahatid sa kanya sa kanyang sariling kapahamakan. Siya ay maaring hulihin ng mangingisda o kaya ng gutom na pusa. Siya’y kakatayin o kakainin.

Ganun din ang ibang nilikha gaya ng ibon, kaya sila binigyan ng hininga na kaya ang pressure sa itaas ng kalangitan, binigyan sila ng pakpak na kayang itaas ang kanilang sarili sa hangin at lumipad sa himpapawid dahil itinadhana sa kanila ang ganitong uri ng gawain. Ang isang buto ay kailangan na maitanim sa pinakamalalim at tambakan ng maraming lupa. Ito din ay itinadhana para sa kanya. Ang isang buto na hindi nagkamit ng mga kondisyong ito ay madaling mamatay o kung tumubo man ay madaling hipan at patumbahin ng hangin.

Sa makatuwid, lahat ng mga nilalang ni Allah ay nilikha Niya na may itinadhanang lugar na dapat kalagyan at gawain na dapat tapusin. Kung ang mga bagay na sa tingin natin ay walang kwenta ay kailangan parin sumunod sa batas at itinadhana ni Allah, gaano pa kaya tayong mga tao? Ang tao ay ganun din kagaya ng lahat ng bagay. Lahat ng bahagi ng ating katawan ay nilikha ni Allah para mapadali ang ating paggawa sa ating mga layunin, upang tumulong sa atin na mapadali ang ating pagtugon sa mga kautusan ni Allah at upang maging madali ang ating pagsamba sa kanya.

Itinadhana ng Allah para sa tao na maging deen niya ang Islam, si Allah ay nagwika: Inna deena indallahil IslamVerily, the religion for Allah is IslamР(3:19) at sinabi pa niya: And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losersР(3:85). Sinumang tao na aayaw at susuway sa itinadhanang ito ni Allah ay mapapahamak. Sinumang tao na gagawa ng kanyang sariling pamamaraan na hindi sinang ayunan ni Allah ay parang isdang tumalon sa lupa at nagpakamatay o kaya kagaya siya ng isang buto na hindi man lang nakapagbigay ng bunga o kaya ng isang ibon na hindi ginamit ang kanyang pakpak kaya siya nahuli ng aso.

Ang lahat ng bahagi ng ating pagkakalikha, ng ating pagkatao, ay denisenyo upang tayo ay sumamba lamang sa iisang Diyos. IISANG DIOS! Kung sino man ang lumikha ng ating dila na may kakayahang malasahan ang ibat-ibang uri ng pagkain ay siya ring lumikha sa lahat ng makakain at prutas upang tayo ay magpasalamat at sumamba sa kanya. Ito ay patunay ng tawhid o kaisahan ni Allah!

Sinuman ang lumikha ng magandag tanawin ay siya yung lumikha ng mata.

Sinuman ang lumikha ng hangin ay siya ring ang lumikha ng ating tiyan (lungs).

Sinuman ang lumikha ng buto ay siya ring lumikha ng lupa na pagtataniman nito.

Sinuman ang lumikha ng mundo ay siya ring lumikha ng araw.

Sinuman ang lumikha ng araw ay siya ring lumikha sa buong kalawakan.

Ang tagapaglikha ay iisa at ang mga tanda nito ay makikita sa lahat ng bagay, mismo sa ating pagkatao! Si Allah ay nagsabi:

Verily, in the heavens and the earth are signs for the believers, And in your creation, and what He scattered (through the earth) of moving (living) creatures are signs (TANDA, EBEDENSIYA) for people who have Faith with certainty. And in the alternation of night and day, and the provision (rain) that Allah sends down from the sky, and revives therewith the earth after its death, and in the turning about of the winds, are signs (TANDA, PATUNAY, EBEDENSIYA) for a people who understand. (45:1-3)

Ang mga tanda, patunay at ebedensiyang ito ay tumutukoy sa kaisahan at kadakilaan ng Allah na siya lamang ang karapat-dapat sambahin.

Allahu akbar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s