Batobalani 

Ang lahat na may taglay ng kahinahunan ay maganda, at ang anuman na wala nito ay layaw. Kung iyong makatagpo ang sinuman, bigyan mo siya nang maningning na ngiti at isang magandang salita, ikaw ay nagpapakita ng pag-uugali ng tunay na matagumpay na tao, isang pag-uugali na maging ang bubuyog ay nagpapakita. Kung ang bubuyog ay dumapo sa isang bulaklak (na gumagawa ng gayon para sa tanging layunin), hindi nito sinisira yaon, sapagkat si Allah ay nagbibigay ng gantimpala ng kahinahunan sa bagay at hindi Niya ibinigay sa kagaspangan. Mayroong mga tanging tao na ang personalidad ay tulad ng mga magnet, na nakakaakit sa sinuman na malapit, dahilan sa sila ay minamahal sa kanilang mahinahong pagsasalita, sa kanilang mabuting pag-uugali, at sa kanilang maringal na gawa.

Ang magkaroon ng pakikipagkaibigan sa iba ay isang sining na napulido niyaong maringal at banal; ang isang pangkat ng mga tao ay patuloy na umaaligid sa kanila. Ang kanilang presensiya o pagdalo sa isang pagtitipon ay isang biyaya, at kung sila ay wala, sila ay hinahanap at itinatanong ang tungkol sa kanila. Ang mga ganitong nabibiyayaang tao ay mayroong kodigo (alituntunin) ng pag-uugali na pinamagatang:

Itaboy [kasukalaman] ang [masama] sa pamamagitan [ng gawa] na mabuti, kung magkagayon, siya na sa pagitan mo at niya ay may pagkagalit [sa isa’t isa, ay mangyari] na tila ba siya ay dati nang malapit na kaibigan- Banal na Qur’an 41:34


Kanilang sinisipsip ang masamang hangarin ng iba sa pamamagitan ng kanilang katapatan, pagpapatawad at kahinahunan. Kanilang kinakalimutan ang kasamaan na ginawa sa kanila at pinananatili ang ala-ala ng kabaitan na natanggap. Ang nangangagat at magaspang na salita ay nagdaraan sa kanilang mga tainga na hindi pumapasok at nagpapatuloy sa kanilang landas, na hindi na kailanman magbabalik. Sila ay nasa kalagayan ng kapanatagan. Ang mga tao sa kalahatan, tangi na nga sa mga Muslim, ay ligtas mula sa pagdurusa ng anumang pinsala sa kanilang mga kamay. Ang Propeta ay nagsabi:

Ang Muslim ay ang tao na sa kanyang dila at kamay ay ligtas ang ibang mga Muslim. At ang Nananampalataya ay siya na pinagkakatiwalaan ng iba, ng kanilang dugo at kayamanan.”

Siya rin ay nagsabi:

Katotohanang si Allah ay nag-utos sa akin na panatilihin ang kaugnayan sa mga kumakalas sa akin, ang patawarin siya na nakagawa ng kawalang-katarungan sa akin, at bigyan sila na nagkakait sa akin.”

Sila na nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao; katotohanang si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan- Banal na Qur’an 3:134


Bigyan ang mga gayong tao ng masayang balita ng napipintong gantimpala sa mundong ito, sa termino (o katawagan) ng kapayapaan at katahimikan.

Gayundin, magbigay nang masayang balita sa kanila ng isang malaking gantimpala sa Kabilang Buhay, ng paraiso, kung saan sila ay malapit na malapit sa kanilang Panginoon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s