Mga abo sa hangin 

Nilikha ni Allah ang tao upang sambahin lamang Siya (Qur’an 51:56).  Ang ating buhay dito sa mundo ay daanan lamang tungo sa isang walang katapusan sa mundo na hindi pa nasisilayan, ang Ghayb. Ang Paraiso at Impiyerno, ang mga anghel at ang araw ng paghuhukom, kahit hindi natin sila nakikita ay mas totoo pa kaysa sa trabaho, tahanan at paaralan.

Bilang mga Muslim, ang paniniwala sa susunod na buhay ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Ngunit karamihan sa atin ay masyadong nalunod sa mga pagsubok at hinagpis ng ating sariling mga buhay kaya’t palagi natin nakakalimutan kung papaano nagsimula ang mga pagsubok na iyon o kung bakit. Katulad din nito, kung iwinala natin ang ating mga sarili sa kasalukuyang buhay, na nag-iisip na may kasapatan ang ating mga sarili, at nagsikap para lamang kumita ng mga materyal na bagay, ang relihiyon ay nagiging walang kapakinabangan at walang saysay— at gayundin ang ating mga buhay.

Marahil mayroon tayong mas malaking bahay, mga bagong sasakyan, at mas nakahihigit na bakasyon. Ngunit kung ating inilalayo ang ating mga sarili mula kay Allah, ang kaligayahan ay mukhang malapit lang, subalit hindi ito naaabot. Anomang kaligayahan na ating natamo ay panandalian lamang at agad lumilisan. Hindi maiwasan na tayo ay maiiwang balisa at hindi kumpleto. Ang walang katapusang kaligayahan ay nagmumula kay Allah lamang.

“Ang kahalintulad ng mga hindi sumasampalataya sa kanilang Panginoon; ang kanilang mga gawa ay tulad ng abo, na hinipan ng humahagupit na hangin sa araw na bumabagyo. Wala silang kapangyarihan sa anomang bagay na kanilang kinita. Ito ay pagkaligaw na lubhang malayo.” Banal na Qur’an 14:18

Kapwa ang Qur’an at ang Sunnah ay nagbigay diin sa kahigtan ng pagala-ala kay Allah:

“O kayong mga sumasampalataya! Alalahanin ninyo si Allah ng maraming pagala-ala.” Banal na Qur’an 33:41

“Katiyakan, na sa pagala-ala kay Allah ang puso ay makasusumpong ng kapahingahan.” Banal na Qur’an 13:28

“At palagi ninyong lalahanin si Allah upang kayo ay maging matagumpay.” Banal na Qur’an 62:10

At si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi:

“Ang pagkakahalintulad ng isang nagaala-ala kay Allah at sa isa na hindi nagaala-ala kay Allah ay katulad ng buhay at patay.” Sahih al-Bukhari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s