Ang iyong pinakamabuting kasama ay aklat

Ang isang aktibidad na naghahatid ng tungkol sa kagalakan para sa iyo ay magbasa ng aklat at paunlarin ang iyong isipan sa pamamagitan nang pagtatamo ng karunungan. Si Al-Jaahiz, isang arabong manunulat ng nakaraang mga dantaon, ay nagpayo sa isa na talikdan ang pagkabagabag sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat:

“Ang aklat ay isang kasama na hindi pumupuri sa iyo at hindi nanghihikayat sa iyo sa kasamaan. Ito ay isang kakilala na nagnanais na huwag kumuha sa iyo ng mga pabor sa pamamagitan ng mabulaklak na pananalita, at ito ay hindi nanlilinlang sa iyo ng may panloloko at kasunungalingan. Kung ikaw ay tumititig sa mga pahina ng isang aklat, ang iyong pandama ay naaantig at ang iyong katalinuhan ay tumatalas… Sa pamamagitan ng pagbabasa sa talambuhay ng iba, ikaw ay nagkakamit ng pagpapahalaga sa mga pangkaraniwang tao habang iyong natututuhan ang mga pamamaraan ng mga hari. Masasabi pa nga na kung minsan ikaw ay natututo mula sa mga pahina ng isang aklat sa loob ng isang buwan, sa mga bagay na hindi mo pa natutuhan sa dila ng mga tao sa isang dantaon. Ang lahat ng kapakinabangang ito, gayunman, ay walang pagkalugi sa kayamanan at hindi kailangan na tumayo sa pintuan ng guro na naghihintay sa kanyang bayad o ang matuto sa kaninuman na higit na mababa sa iyo sa pag-uugali. Ang aklat ay sumusunod sa iyo sa gabi na gaya rin ng araw, na pareho kung ikaw ay naglalakbay o kung ikaw ay nasa tahanan. Ang aklat ay hindi humihina sa pagtulog, gayundin ito ay hindi napapagod sa mga huling oras ng gabi. Ito ang guro na naririyan sa iyo kailanma’t ikaw ay nangangailangan nito, at ito ang guro na kung ikaw ay tumanggi sa kanya, ay hindi naman tumatanggi na magbigay sa iyo. Kung ito ay iyong iiwan, ito ay hindi nababawasan sa pagkamasunurin. At kung ang lahat ay kumalaban sa iyo, na nagpapakita sa iyo ng pagkagalit, ito ay nananatili sa iyong tabi. Habang ikaw, kahit na nga may kalayuan, ay nakakabit pa rin sa aklat, ito ay sapat na sa iyo sa pagpapanatili ng kasama kaysa ang nasa lipon ng mga bantugan. Ito ay humahadlang sa iyo na maupo sa iyong pintuan at magmasid sa kanila na nagdaraan. Ito ay nakapagliligtas sa iyo sa pakikihalubilo sa kanila na mga hangal sa kanilang pag-uugali, na malaswa sa kanilang pananalita, at namimighati sa kanilang kamangmangan. Kung ang tangi lamang pakinabang ng aklat ay panatilihin kang malayo sa kahangalan ng pananaginip sa araw at hadlangan ka sa kalokohan, katiyakang ito ay maituturing na isang tunay na kaibigan na nagbigay sa iyo ng malaking pabor.”

Mga salitain na tumatalakay sa kagalingan ng mga aklat

Si Abu Ubaydah ay nagsabi:

“Si Al-Huhallab ay nagbigay sa kanyang anak ng sumusunod na payo: O anak, huwag gumala sa pamilihan maliban na lamang na ikaw ay dumadalaw sa tagagawa ng baluti (kutamaya) o tagapagtinda ng aklat.'”

Si Al- Hasan Al-Lulu’ee ay nagsabi:

“Apatnapung taon ang lumipas, at ako ay hindi nakakatulog sa araw o sa gabi… maliban na lamang sa isang aklat ang nakapatong sa aking dibdib.”

Si Ibn Al-Jahm ay nagsabi:

“Kung ako ay nakakaramdam ng antok kung oras na para matulog,- at sayang ang tulog na lumalagpas sa pangangailangan ng sinuman,- ako ay kumukuha ng isang aklat muna sa mga aklat ng karunungan at ako ay nakakatagpo ng matinding kaligayahan kapag aking naraanan ang isang perlas (ng karunungan)… Ako ay higit na alerto kung ako ay masaya’t abala sa pagbabasa at pag-aaral, kaysa kung aking napapakinggan ang unga ng asno o ang nakatulig na ingay ng isang bagay na nababasag.”

Siya rin ay nagsabi:

“Kung ako ay makatagpo ng aklat na katanggap-tanggap at kasiya-siya, at kung inaakala ko na ito ay kapaki-pakinabang, makikita mo na sa bawat oras ako ay tumitingin kung ilan pang pahina ang nalalabi, dahil sa pangamba na malapit na itong matapos. At kung ito ay nasa maraming tomo (o maraming set) na may maraming bilang ng mga pahina, ang aking buhay at aking kaligayahan ay kumpleto.”

At ang pinakamainam, pinakamataas, at pinakamahalaga sa mga aklat ay:

“Ito ang aklat Ang Qur’an na ipinanaog sa iyo (o Muhammad). kayat huwag hayaan ang iyong dibdib dahilan dito ay mabagabag, upang ikaw ay magbigay ng babala at isang paala-ala.” Banal na Qur’an 7:2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s