Si Allah ay sapat na

Sa pamamagitan nang pagpapaubaya sa iyong mga bagay bagay kay Allah, sa pagdedepende sa Kanya, sa pagtitiwala sa Kanyang pangako, ang maging may pagkalugod sa Kanyang pag-uutos, sa pag-iisip nang mainam sa Kanya, at sa paghihintay ng may pagtitiyaga sa Kanyang tulong, ikaw ay umani ng ilan sa malalaking bunga ng pananampalataya at naglalantad ng higit na mga kilalang pag-uugali ng isang mananampalataya. Kung iyong isasama ang mga ganitong katangian sa iyong pag-uugali, ikaw ay magiging mapayapa tungkol sa hinaharap, sapagkat ikaw ay aasa sa iyong Panginoon sa lahat-lahat ng bagay. At bilang bunga nito, ikaw ay makakatagpo ng pangangalaga, tulong, kaligtasan at taguumpay.

Nang si Propeta Ibraheem (Abraham) ay inilagay sa apoy, siya ay nagsabi, “Si Allah lamang ay sapat na para sa atin, at Siya ang pinakamagaling sa pagpapasya ng mga pangyayari.” Kapagdaka, ginawa ni Allah na ang apoy ay maging malamig, ligtas at mapayapa para kay Ibraheem. Nang si Propeta Muhammad at ang kanyang mga kasamahan ay nalagay sa panganib dahil sa napipintong pagsalakay ng kaaway, sila ay nagsabi ng mga salita na may kaugnayan sa unang bahagi ng talatang ito:

“Si Allah lamang ay sapat na para sa atin, at Siya ang pinakamagaling sa pagpapasya ng lahat ng pangyayari. Kayat sila ay nagbalik na taglay ang Biyaya at Kagasanaan mula kay Allah. Walang anumang kapinsalaan ang sumaling sa kanila; at sila ay sumusunod sa mabuting kaluguran ni Allah. At si Allah ang nag-aangkin ng Malaking Kasaganaan.” Banal na Qur’an 3:173-173

Walang tao sa kanyang sarili ang may kakayahan na makipagtunggali laban sa agos ng kasamaang-palad, gayundin naman, hindi niya masasangga ang mga hampas ng malaking kapahamakan kung ang mga ito ay papalo. Ito’y dahil sa ang tao ay nilikha na mahina at marupok. Magkagayunman, kung nasa oras ng kahirapan, ang mananampalataya ay naglalagay ng kanyang pag-asa at tiwala sa kanyang Panginoon; batid niya na ang lahat ng mga kahirapan ay malalampasan.

“At inyong ibigay ang pagtitiwala kay Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya.” Banal na Qur’an 5:23

O ikaw na nagnanais na maging matapat sa iyong sarili: dumepende sa Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamasagana, upang ikaw ay maligtas sa kalamidad at malaking kapahamakan. Mamuhay ng ayon sa ganitong kaisipan: Si Allah lamang ay sapat na para sa atin, at Siya ang Pinakamagaling sa pagpapasya ng mga pangyayari sa atin. Kung ikaw ay may kakarampot na kabuhayan, kung ikaw ay nakalubog sa utang, o ikaw ay nasa anumang uri ng makamundong kahirapan, tumawag ng: “Si Allah lamang ay sapat na para sa atin, at Siya ang pinakamagaling sa pagpapasya ng lahat ng pangyayari sa atin.

Kung iyong nakaharap ang iyong kaaway at naalarma, o kung iyong pinangangambahan ang masamang gawain ng nagmamalupit, ikaw ay magsabi nang malakas: “Si Allah lamang ay sapat na para sa atin, at Siya ang pinakamagaling sa pagpapasya ng lahat ng pangyayari sa atin.

“Datapuwat sapat na ang iyong Panginoon bilang isang Tagapamatnubay at Tagapagtangkilik.” Banal na Qur’an 25:31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s