Huwag mabagot sa pagtatrabaho

Sila na walang magawa sa kanilang buhay ay katulad ng mga tao na gumugugol ng kanilang oras sa pagkakalat ng tsismis at kasinungalingan, sa dahilang ang kanilang isipan ay hubad sa mga kapaki-pakinabang na kaisipan:

“… at ang kanilang puso ay nasasagkaan upang hindi makaunawa sa lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay, kayat sila ay hindi nakauunawa.” Banal na Qur’an 9:87

Kung makita mo ang iyong sarili na walang ginagawa, maghanda sa pagkabalisa at kawalang pag-asa, sapagkat ang kawalan ng ginagawa ay nagpapahintulot sa iyong isipan na gumala sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap, sa lahat ng mga kahirapan nito. Kaya nga, ang aking matapat na payo sa iyo ay magsagawa nang mabungang gawain sa halip na maging walang ginagawa, sapagkat ang kawalan ng ginagawa ay isang mabagal at nalalambungang anyo ng pagpapakamatay.

Ang kawalan ng ginagawa ay katulad ng isang mabagal na pagpaparusa na ipinalasap sa mga bilanggo ng Tsina: sila ay inilagay sa ilalim ng isang gripo, na rito ay isang patak ng tubig lamang ang tumutulo sa bawat oras. Sa panahon ng paghihintay sa pagitan ng mga patak, marami sa kanila ang nawala sa kanilang pag-iisip at nahantong sa pagkawala sa katinuan.

Ang pagiging hindi aktibo ay nangangahulogan ng pagiging pabaya sa kanyang mga tungkulin. Ang kawalan ng ginagawa ay isang bihasang magnanakaw at ang iyong isip ang biktima nito.

Samakatuwid, tumindig na ngayon at bumigkas ng dasal o magbasa ng aklat, purihin ang iyong Panginoon, mag aral, sumulat, isaayos ang iyong aklatan, kumpunihin ang ilang bagay sa inyong bahay, o gawan ng kapakinabangan ang iba upang malagyan mo ng wakas ang iyong hindi pagiging aktibo. Sinasabi ko lamang ito sapagkat ako ay matapat na nagnanais para sa iyong ikabubuti.

Wasakin ang pagkabagot sa pamamagitan ng paggawa. Kung iyong i-aaplay ang ganito lamang ka payak na alituntunin, ikaw ay nakapaglakbay na nang hindi bababa sa limampung porsiyento ng daan tungo sa kaligayahan. Tingnan mo ang mga magsasaka, mga anluwagi, at ang mga panadero, at iyong pagmasdan kung paano, kung sila ay nagtatrabaho, sila ay bumibigkas ng mga salita na kasinglamyos nang paghuni ng mga ibon, sapagkat sila ay kuntento. At makaraan, pagmasdan ang iyong sarili at kung paano mo inihahagis at itinutumba ang iyong kama habang iyong pinapahiran ang iyong mga luha, na laging naghihirap, na laging nagpaparusa sa iyong sarili.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s