Pigilan ang apoy bago pa ito kumalat

Sa aking buhay, nakita ko na sa tuwing ipinagtatanggol ko ang aking sarili laban sa mga paninirang-puri at pambibintang na puna, ang pagkalugi at pagsisisi ang pangunahing nagiging bunga. Sa una, iniisip ko na higit na mainam na aking ayusin nang tuwid ang mga bagay-bagay kung ang ilang tao ay pumuna sa akin, kahit na nga ang puna ay sa salita o nasusulat. Sa katapusan, magkagayunman, aking nakita na ang kabaligtaran ay totoo. Sa pamamagitan nang pagtatanggol sa aking sarili, marami pang pagkagalit ang kahihinatnan, at sa halip na maibalik ang mabuting ugnayan sa aking sarili at sa aking kritiko, siya ay higit pang nagtatangka na siraan ako. Sa kalaunan, sana noon pa man ay ninais ko na, na hindi ko siya kinompronta pa. Dito ay higit na mainam na magpatawad, magtiis, magpakita ng tiyaga, lumayo, at ipagwalang-bahala ang mga puna ng pagbibintang. Sa hulihan ng lahat, ganito ang itinuro ng Qur’an:

“Magpakita kayo (O Muhammad) ng pagpapatawad, at magtagubilin kung ano ang mabuti, huwag ninyo silang patulan.” Banal na Qur’an 7:199

“At hayaan silang magpatawad at magparaya” Banal na Qur’an 24:22

“Sila na nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao…” Banal na Qur’an 3:134

“At kung sila ay nagagalit ay nagpapatawad…” Banal na Qur’an 42:37 (tumutukoy ang talata na ito sa mga tunay na nananampalataya sa Allah)

“At kung ang mga luko-luko ay nangungusap sa kanila (ng masasamang salita), sila ay sumasagot ng pangungusap ng salitang kapayapaan.” Banal na Qur’an 25:63

“Itaboy at kasuklaman ang masama sa pamamagitan ng gawa na mabuti, kung magkakagayon, siya na sa pagitan mo at niya ay may pagkagalit ay mangyari na tila ba siya ay dati nang malapit na kaibigan.” Banal na Qur’an 41:34

Samakatuwid, kung ikaw ay nakakarinig ng mga malisyosong salita sa kaninuman, huwag sumagot nang paganti: ito ay magbubunga lamang nang isang atake o pagsalakay sa sampu.

Pakitungohan ang iba kung papaano mo nais na ikaw ay pakitungohan nila

Ang isang matalinong tao ay nagsabi na ang tao na naghahanap ng mga kamalian ng iba ay katulad ng isang langaw,- ito ay dumadapo lamang sa bagay na sira at bulok. Ang ilang tao ay may sakit at dinapuan ng salitang “subalit”. Sa bawat oras na banggitin mo ang ibang tao sa kanila, sila ay magsasabi nang ilang bagay na kasama sa mga linya ng, “Siya ay mayroong ilang kabutihan sa kanya, subalit…” Ang sumusunod sa “subalit” ay lagi nang pamumuna, paninisi, at pamimintas.

“Kasawian (sa kaparusahan) ang bawat makakating dila na naninirang puri at yumuyural sa talikuran.” Banal na Qur’an 104:1

“Gayundin ay huwag kayong magpamalas ng paninira sa isa’t isa” Banal na Qur’an 49:12

Kung tayo ay higit na magiging makatarungan sa iba, higit na magiging malaki ang kanilang paggalang sa atin. Ang kabaligtaran ay totoo rin. Walang matalinong tao ang mag-iisip na kanyang makakamit ang paggalang at papuri ng iba sa pamamagitan nang pangmamaliit o pag-iisangtabi sa kanila.

“Kasawian sa mga mandaraya na nagbibigay nang kulang sa sukat at timbang.” Banal na Qur’an 83:1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s