Gawing matamis ang maasim

Ang isang matalino at bihasang tao ay nakagagawa na mapalitan ang pagkalugi ng pakinabang: samantalang ang hindi bihasang tao ay pinalulubha ang kanyang mabigat na katayuan, na kadalasan ay gumagawa ng dalawang matinding kapamahakan mula sa isa.

Ang Propeta (saws) ay napilitan na umalis sa Makkah, ngunit sa halip na talikdan ang kanyang misyon, kanyang ipinagpatuloy ito sa Madeenah, – ang lungsod na gumawa ng kanyang lugar sa kasaysayan ng may parang kidlat na bilis. 

Si Imam Ahmad ibn Hanbal ay pinarusahan nang matindi at hinagupit, gayunpaman, siya ay lumitaw na matagumpay mula sa kanyang kakila-kilabot na karanasan, na naging Imam ng Sunnah. Si Imam Ibn Taymiyah ay inilagay sa bilangguan; hindi nagtagal siya ay lumabas na higit pang bihasang pantas kaysa noong una. Si Imam

As-Sarakhsi ay ikinulong bilang isang bilanggo, na pinanatili sa ilalim ng isang hindi nagagamit na balon; nakagawa siya sa loob nito ng dalawampung bolyum ng Islamikong hurisprudensya (mga batas). Si Ibn Atheer ay naging lumpo, at matapos ay sumulat siya ng Jam ‘ey al-Usool at An-Nihayah, dalawa sa pinakasikat na aklat sa Siyensya ng Hadith. Si Imam Ibn Al-Jawzi ay pinalayas sa Baghdad. At matapos, sa kanyang mga paglalakbay, siya ay naging bihasa sa pitong pagdadalit ng Qur’an. Si Maalik ibn Ar-Rayb ay nasa kama ng kamatayan nang kanyang bigkasin ang kanyang pinakabantog at magandang tula, na pinahahalagahan hanggang sa mga araw na ito. Nang ang mga anak ni Abi Dhu’aib Al-Hadhali ay namatay na nauna pa sa kanya, kanyang pinarangalan sila ng isang tula na pinakikinggan at hinahangaan ng mundo.

Samakatuwid kung ikaw ay dinapuan ng kasamaang-palad, tumingin sa maningning na bahagi. Kung ang sinuman ay mag-abot sa iyo ng isang baso na puno ng pinigang lemon, idagdag mo rito ang isang dakot na asukal. At kung sinuman ang nagbigay sa iyo ng ahas bilang regalo, kunin mo ang mamahaling balat nito at iwan ang matitira.

“…Bagama’t ito ay hindi ninyo nais; ngunit, maaaring ang isang bagay na hindi ninyo naiibigan, ito ay mainam [makabubuti] sa inyo.” Banal na Qur’an 2:216

Bago ang marahas na rebolusyon (himagsikan) nito, ang Pransya ay nagpakulong ng dalawang matalinong makata: isa ang optimista (may pananaw na maganda at matagumpay), ang isa nama’y pesimista (may pananaw na masama at talunan). Kapwa nila iniipit (sinisiksik) ang kanilang ulo sa mga bakal ng bintana ng kanilang selda. At matapos, ang optimista ay tumitig sa mga bituin at tumawa, samantalang ang pesimista ay tumingin sa dumi ng isang malapit na daan at nanangis. Tingnan ang kabilang bahagi ng isang trahedya (napakasamang pangyayari), – ang isang pangyayari ng purong kasamaan ay wala, at sa lahat ng mga kalagayan, ang sinuman ay makakatagpo ng kabutihan at pakinabang at gantimpala mula kay Allah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s