Tanggapin ang buhay kung ano man ito 

Ang mga kasiyahan ng buhay ay pansumandali lamang, at higit na madalas kaysa hindi, na ito ay sinusundan ng kalungkutan. Ang buhay ay nangangahulugan ng responsibilidad, isang paglalakbay kung saan ang pagbabago ay patuloy at ang mga kahirapan ay walang hupa sa kanyang mahigpit na pananalakay.

Hindi ka makakatagpo ng isang ama, isang asawa, o isang kaibigan na malaya sa mga suliranin. Niloob ni Allah sa mundong ito na mapuspos ng dalawang magkasalungat: kabutihan at kasamaan, katuwiran at katiwalian, kaligayahan at dalamhati. Sa makatuwid, ang kabutihan, katuwiran at kaligayahan ay para sa Paraiso; Ang kasamaan, katiwalian at dalamhati ay para sa apoy. Ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi:

“Ang mundong ito ay isinumpa na kasama ang lahat ng nakapaloob dito, maliban sa mga ito: ang pag-aala-ala kay Allah, at ano ang susunod dito (na mabubuting gawa at anomang nagugustuhan ni Allah), ang pantas, at ang mag-aaral.”

Kaya’t mamuhay ayon sa iyong realidad na hindi laging nanagimpan sa huwarang buhay, isang buhay na malaya sa pagkabalisa at mahirap na paggawa. Tanggapin ang buhay kung ano man ito at mag-angkop ng ayon sa lahat ng mga pangyayari. Hindi ka makakatagpo sa mundong iyo ng gayong mga bagay tulad ng walang kapintasang kasama o perpektong kalagayan, sapagkat ang kawalang-kapintasan at pagka perpekto ay mga katangian na banyaga sa buhay na ito. Kinakailangan sa atin na gumawa ng pagbabago, na kunin kung ano ang madali at iwanan kung ano ang mahirap; at higit sa maraming beses, ay palagpasin ang mga kasahulan at pagkakamali ng iba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s