Pagkatapos ng hirap ay kaginhawaan

Huwag kang malungkot, dahil, hindi mo ba nakikita kung papaano ang mga itim na ulap ay nagsisipangalat at ang marahas na hangin ay humuhupa? Ang iyong paghihirap ay masusundan ng ginhawa at ang iyong kinabukasan ay magliliwanag. Ipaalam sa gabi ang pagdating ng umaga, na ang liwanag nito ay lalaganap sa mga kabundukan at lambak. Iparating sa lahat ng nahihirapan ang balita na sa bawat kahirapan ay ginhawa.

Huwag kang malungkot, dahil kung iyong namamasdan ang disyerto na ang lawak ay abot hanggang milya at mga milya, kung gayon, iyong maalaman na sa lagpas ng gayong layo ay mga luntiang kaparangan na may saganang lilim. Kung iyong makita ang lubid na papahigpit ng papahigpit, maalaman na ito’y malalagot. 

Ang pagkain ay susunod sa gutom, ang inumin ay susunod sa uhaw, ang tulog ay dumarating matapos ang pagkabalisa, ang kalusugan ay nananaig sa karamdaman, ang araw ay susunod sa gabi, ang naligaw ay makakatagpo ng kanilang daan, ang mga luha ay susundan ng ngiti, ang pangamba ay napapalitan ng ginhawa, at ang pagkabahala ay nalulupig ng kahinahunan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s