Khutbah : Ang Pagsubaybay sa mga Kautusan ng Allah

Khatib : Ustadh Abu Rayhan
الخطبة الأولى :

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة و أدى الأمانة ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تكوتن إلا و أنتم مسلمون )) آل عمران : 102

Sabi ng Allah SWT: “ O kayong mga mananampalataya! Matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag na huwag kayong mamamatay maliban lamang na kayo ay mga Muslim.”

ALHAMDULILLAH, ang pagpupuri ay tanging sa Allah lamang. Mga kapatid sa Islam, alam po natin na ang ating mga magulang ay palaging nag-uutos sa atin ng kabutihan at sila rin po ay nag-uutos ng pawang katotohanan, kaya naman lagi tayong pinaaalalahanan araw-araw at dahil doon ay mayroon sa mga anak na sumusunod sa payo ng kanilang mga magulang saan man sila naroroon, at mayroon din naman sa mga anak ang sumusuway sa mga payong ito, lalung-lalo na kapag sila ay nasa malayong lugar. Dahil sinasabi nila na hindi naman sila nakikita ng kanilang mga magulang. Ngunit kapatid, nawa’y patnubayan po tayo ng Allah, huwag po nating kalimutan na mayroong nakamatyag sa atin saang pook man tayo naroroon. Alam Niya kung ano ang nasa langit at nasa lupa. Alam niya ang lahat ng ginagawa ng tao, malaki man ito o maliit, taos-puso man ito o pakitang –tao, sikreto man ito o hindi. At alam din niya kung ano ang nasa puso at isipan ng isang tao kaya’t sa Kanya’y walang anumang bagay ang puwedeng itago at ilihim sapagkat nalalaman Niya, nababatid at nakikita ang lahat ng ito.

Sinabi ng Allah sa Banal na Qur-an:

قال الله نعالى : (( قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السماوات و ما في الآرض و الله على كل شيء قدير )) آل عمران : 29

Sabi ng Allah SWT, “Sabihin mo (O Muhammad): Kung inyo mang itago (ilihim) ang nasasainyong mga kalooban (puso) o kaya’y ilantad nyo, ay nalalaman ito ng Allah, at nalalaman (din) Niya kung ano ang nasa mga kalangitan at ano ang nasa kalupaan. At ang Allah ang may kakayahan sa lahat ng bagay.’

Kaya kapatid sa pananampalatayang Islam! Lagi mong tandaan na ang Allah ay laging nakamatyag sa iyo, sa iyong mga gawain, sa iyong mga pananalita, at sa iyong puso, upang sa ganoon ay makaiwas ka sa mga ipinagbabawal ng Allah na siyang makatutulong sa iyo dito sa mundo hanggang sa Kabilang Buhay.

قال تعالى : (( إن الله كان عليكم رقيبا )) النساء : 1

Sabi ng Allah SWT, “Katotohanan na ang Allah sa inyo ay laging nakasubaybay (nakamatyag)”

فال الرسول صلى الله عليه و سلم : (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) رواه مسلم

At sinabi ng Propeta Muhammad SAW: “ Na sambahin mo ang Allah na parang Siya ay nakikita mo, at kung hindi mo man Siya nakikita ay katotohanang nakikita ka Niya.”

Sa sinabi na ito ng ating mahal na Propeta SAW na: “…katotohanan ang Allah ay nakikita ka Niya” ay nararapat sa isang tunay na mananampalataya na makapulot ng aral dito. Dahil kung naiintindihan niya na ang Allah ay nakakakita sa kanya, ay papasok sa kanyang puso ang takot sa Allah. At kapag pumasok ang takot sa puso ng isang tao, tiyak na susundin niya ang anumang ipinag-uutos ng Allah at iiwanan niya ang anumang ipinagbawal ng Allah, siya man ay nag-iisa, nakatago, at kahit sa lugar na walang nakakikilala sa kanya.

Sinabi ng isa sa ating mga Ulama’ na si Ibnul Mubarak sa isang lalake: “Subaybayan mo (pangalagaan mo ang kautusan ng) ang Allah O! Fulano.” At tinanong siya ng lalakeng yaon tungkol sa pagsubaybay sa Allah at ang sabi ni Ibn Mubarak: “ Gawin mo ang iyong sarili magpakailanman na para mong nakikita ang Allah.”

Ganyan ang nararapat sa isang taong tunay na nananampalataya sa Allah, sa tuwing nag-iisip siya ng isang gawain, mabuti man ito o masama ay dapat niyang alamin na ang Allah ay nakamatyag sa Kanya. Kaya naman sinabi ng ating mahal na Propeta SAW:

فال الرسول صلى الله عليه و سلم : (( اتق الله حيث ما كنت ))
Sabi niya SAW: “ Matakot ka sa Allah kahit saan ka man naroroon.”

قال الله عز و جل : (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ق : 18

At sinabi pa ng Allah SWT sa Banal na Qur-an: “ Walang mabibigkas (ang tao) na anumang salita maliban na lamang na mayroong nakahandang tagapagmatyag (na nakahandang magsulat).”

Kung ganoon kaptid, ano pa ba ang dapat nating gawin?!! Wala po tayong dapat gawin kung hindi ay tahakin ang daan patungong Paraiso ng Allah at ang daang yaon ay ang pagsunod at pagtalima sa lahat ng kautusan ng Allah na laging nakamatyag at nakakaalam sa lahat ng bagay na naririto sa ating mundong ginagalawan.

قال تعالى : (( إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الآنهار ذلك الفوز الكبير )) البروج : 11
At sinabi pa ng Allah: “ Katiyakan na yaong mga nanampalataya at gumawa ng kabutihan ay mapapasakanila ang mga hardin na sa ibaba nito’y mga ilog na dumadaloy. Ito ang napakadakilang tagumpay.”

أقول قولي هاذا و أسنغفر الله لي و لكم و لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبيينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد

قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تكوتن إلا و أنتم مسلمون )) آل عمران : 102
Sabi ng Allah SWT: “ O kayong mga mananampalataya! Matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag na huwag kayong mamamatay maliban lamang na kayo ay mga Muslim.”

Mga kapatid sa pananampalatayang Islam! Isang kuwento ang nais kong ipaabot sa inyo na sana’y kapulutan ninyo ito ng mabuting aral. Sinabi ni Abdullah ibn Dinar: “Lumabas ako kasama ni Omar ibn Alkhattab papuntang Makkah at nagpahinga kami sa ibang daan nito, at bumaba ang isang magpapastol mula sa bundok patungo sa amin. Sinabi sa kanya ni Omar: “O magpapastol! Ibenta mo sa amin ang isa sa mga kambing na ito.” Ang sagot ng magpapastol: “May nagmamay-ari nito.” At ang sabi ni Omar: “Sabihin mo sa iyong amo na kinain siya ng lobo.” At sinabi ng alipin: “Nasaan ang Allah?” At napaiyak si Omar sa winika na ito ng magpapastol. Pagkatapos ay pumunta si Omar sa amo ng magpapastol na isang alipin at binili niya ito at siya ay pinalaya.”

Kapatid sa Islam, nang sabihin ng aliping magpapastol na iyon na “Nasaan ang Allah?” ay napaiyak si Omar. At bakit siya napaiyak? Dahil nalaman niya na ang aliping iyon ay may takot sa Allah, na may nagbabantay at nagmamatyag sa kanya at sa Allah ay walang maaaring ilihim.

Kapatid sa Islam, Natanong mo na ba sa iyong mga sarili kung nasaan ang Allah sa tuwing sinusuway mo ang kanyang kautusan?! Matakot po tayo sa Allah upang makamit natin ang kanyang patnubay at gantimpala at upang tayo ay kanyang ipasok sa Kanyang Paraiso.

عباد الله, صلوا على نبيكم فإن الله و ملائكته يصلون على النبي حيث قال : (( إن الله و ملائكته بصلون على النبي ]ا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما )) اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, أللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على أل إبراهيم إنك حميد مجيد…..ثم الدعاء…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s