Para saan ang pagkalumbay?

Kung ikaw ay nakaranas ng kalungkutan kahapon, ang iyong kalagayan ay hindi naging higit na mainam sa iyong pagiging malungkot. Ang iyong anak ay bumagsak sa paaralan, at ikaw ay nahapis, gayunman ang iyong pagkahapis ay hindi nagpabago sa katotohanan na siya ay bumagsak sa pag-aaral. Ang iyong ama ay namatay, at ikaw ay nasiraan ng loob, gayunman ito ay hindi nakapagpabalik ng kanyang buhay. Nalugi ka sa iyong negosyo, at ikaw ay nalumbay. Ito ba ay nakapagpabago sa iyong kalagayan na mapalitan ang pagkalugi ng kapakinabangan?

Ikaw ay nawalan ng pag-asa dahil sa kalamidad, at sa paggawa ng ganito, ikaw ay lumikha ng mga dagdag na kalamidad. Ikaw ay nalumbay sanhi ng paghihikahos at ito ay nakadagdag lamang sa kapaitan ng iyong kalagayan. Ikaw ay naging mapanglaw sanhi nang sinabi ng iyong mga kaaway; sa pagpasok sa gayong kalagayan ng isipan, hindi sinasadya na ikaw ay tumulong sa kanila sa kanilang pagsalakay sa iyo. Nagdilim ang iyong mukha dahil ikaw ay umasam sa turol na kasawiang palad, gayunman ito ay hindi kailanman nangyari.

Katiyakan, ang malaking mansiyon ay hindi makapapangalaga sa iyo sa mga epekto ng pagkahapis; at gayundin ang magandang asawa, ang saganang kayamanan, ang mataas na posisyon, o matatalinong anak.

Ang kalungkutan ay nagiging sanhi sa iyo upang managimpan ng lason samantalang ikaw ay talagang humahanap ng dalisay na tubig, na makakita ng isang kaktus habang ikaw ay tumitingin sa isang rosas, na makakita ng tigang na disyerto habang ikaw ay tumitingin sa mayabong na halamanan, at makadama na ikaw ay nasa loob ng isang hindi mapagtitiisang bilangguan habang ikaw ay namumuhay sa ibabaw nang maluwang at malawak na kalupaan.
Ikaw ay mayroong dalawang mata, dalawang tainga, mga labi, dalawang kamay, dalawang binti, isang dila, isang puso, kapayapaan, kaligtasan, at isang malusog na katawan.

“Kaya’t alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa?” —Quran 55:13

Ikaw ay mayroong tunay na Relihiyon na mapapamuhayan, isang bahay na matitirhan, tinapay na makakain, tubig na maiinom, damit na maisusuot, isang asawa na nakapagpapaginhawa; bakit, para saan kung gayon ang pagkalumbay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s