Unsay imong madhab?

PANGUTANA: Kanunay ko nga pangutan-on sa pipila nato ka mga igsoon kung unsay akong madhhab (school of thought)– kung Hanbali ba ako o Shafi’i etc.? Sa pagkatinuod ako wala gayuy kasayoran niining butanga, ug igo na alang kanako ang mahimong Muslim; kung aduna ko’y problema mahitungod sa relihiyon, mangutana ko sa mga scholars. Unsa may inyong ikasulti?

TUBAG: Ang tanang pag dayeg para lamang sa ALLAH

Igo na kanimo nga mahimong usa ka Muslim nga nagsunod sa Shari’ah. Ug mahitungod sa Hanafi ug Shafi’i nga madhhab, dili nimo angay nga limitahan ang imong kaugalingon diha. Kining upat ka mga Imam nakabaton ug taas nga status nga nahibaluan niining tibuok nato nga Ummah. Ang ilang mga pulong gisulat ug gituman sa ilang mga sumusunod, ug nahimong madhhab nga atong gi-ila ug nahibaloan, bisan pa tuod sila nagkahiusa mahitungod sa pagtoo ug tawheed. Duol usab sila sa usag usa sa mga ginagmay nga isyu, apan dili kalikayan nga duna gyuy usa kanila nga siguro wala masayod sa pipila ka mga daleel o ebedensiya o kaha sa sakto nga hubad niini, mao nga nag himo siyag kaugalingon nga ijtihad ug mipagawas ug fatwah nga base niini nga ijtihad. Wala nila gi obliga ang uban sa pagsunod sa unsay ilang gi ingon, apan kasagaran niadtong mga sumusunod nakabaton ug sektarian nga pamatasan ug gilimitahan nila ang ilang kaugalingon sa mga panglantaw niadtong mga Imam bisan pag sila misupak sa daleel. Gipalawom nila ang ilang pagtuon aron sa paghubad sa mga texto sa pamaagi nga kini moha-om sa ilang gituho-an. Ug busa, gitambagan namo kamo sa pag tawag sa inyong kaugalingon nga Muslim ug sa pag kunsulta sa mga tinahud nga mga scholars ug sa mga sinulat sa mga scholars nga nailhan sa ilang sinsero nga pagka deboto sa Islam ug sa mga Muslim. Si ALLAH ang labaw nga nakahibalo.

al-Lu’lu’ al-Makeen min Fataawaa Ibn Jibreen, p. 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s