Ang aking mensahe para sa may sakit


Ang bawat tao ay may kanya kanyang sariling problemang dinadanas at hinaharap. Walang ni isa man ang ligtas mula dito. Lahat tayo ay susubukan sa buhay na ito dahil hindi ito ang lugar ng kaligayahan at perpeksyon. Hindi ka nandito upang magpakasaya lamang ng walang inaalala at walang pagkabagabag. Ang buhay na ito ay ipinagkaloob sa atin pati na ang kamatayan upang subukan tayo kung sino sa atin ang may mabuting gawa.

Ang mundong ito ay pansamantala lamang. Walang taong nabuhay noon na buhay hanggang ngayon at wala ding buhay ngayon na tiyak ang kanyang buhay bukas.

Kaya wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit dahil ang iyong sakit ay hindi nangangahulogan ng katapusan gayundin ang kalusugan ng iba ay hindi nangangahulogan ng katiyakan na sila ay mabubuhay pa bukas.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit dahil kahit sila na malulusog ay hindi din makakaligtas mula sa kamatayan. Walang kaganapan ang tiyak na mangyayari sa bawat isa sa atin maliban na tayo ay patungo sa ating mga libingan.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit dahil may gamot pang pweding e reseta ng iyong doktor na iinumin mo hanggang sa ikaw ay gumaling. Gayundin, ang iyong pag galing dahil sa gamot ay hindi nangangahulogang nagapi mo na ang kamatayan at ikaw ay nakatakas sa libingan. Hindi, ito ay panandalian at pansamantalang lunas lamang.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit dahil walang sinoman ang makakaligtas sa kapinsalaan ng dala nito, kahit pa ang mga doktor at espesyalista sa karamdaman ay makakaranas ng maaring mas higit pa kaysa sa nararanasan mo ngayon. Kung sila na nanggagamot ay walang kawala, sino ang makakaligtas dito? Kaya, marapat na ikaw ay magtimpi at tanggapin ng maluwag sa puso ang pagsubok na ito mula sa Allah.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit bagkus bumangon ka at kumilos ka dahil ang isang taong may karamdaman ngunit nagtimpi ay nagkakaroon ng gantimpalang di mapapantayan at kapatawaran sa kanyang mga kasalanan.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit at dinadalang malaking problema dahil hindi ka nag iisa. Sila ay mayroon ding sarili nilang dinaramdam na hindi mo nalalaman. Ang bawat isa sa atin ay hindi makakaligtas sa pagsubok sa mundong ito. Malusog man sila ngayon hindi ito nangangahulogang magpapatuloy ang kanilang kalusogan at hindi matatapos. Sasapit ang katandaan sa atin, lahat tayo ay manghihina at ibabalik sa lupa.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit at may dinadalang malaking suliranin, Sinabi ni Propeta Muhammad: tumingin ka sa mga mas nakakababa sa iyo at wag doon sa mga nakakataas sa iyo. Pagmasdan mo na ilang tao ba na simula ng sila ay ipinanganak ay walang kamay o paa, o kaya bulag, pipi, bingi at may iba pang kapansanan. Magpasalamat ka sa dakilang Allah dahil kahit sa maikling panahon at oras ay naranasan mong mabuhay sa mundo.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit dahil hindi ang kalusogan ang nagbibigay antas sa isang tao sa paningin ng Allah. Hindi nangangahulogan na kung ikaw ay mahina ay wala ka nang kakayahang abutin ang paraiso. Gamitin mo ang sitwasyon mo na ikaw ay kahabagan ng Allah, magmakaawa ka sa Allah sa pamamagitan ng iyong sakit, ng pagdarasal at pagtupad sa iyong obligasyon sa kanya.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit dahil ang kalusogan ay hindi batayan ng kahabaan ng buhay. May mga taong namatay na batang bata pero ang kanilang alaala ay nananatili sa atin hanggang ngayon. Walang halaga ang mahabang buhay kung ito ay ipinamuhay na taliwas sa kagustohan ng iyong Panginoon ngunit mahalaga ang isang maikling buhay na ginamit sa landas ng pagsamba at pananampalataya.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit dahil ito ay pagsubok ng Allah sa iyo kung gaano ka katatag gaya ng kanyang sinabi: لا يكلف الله نفساً الا وسعهاWalang pagsubok na ibibigay ang Allah na hindi kayang pasanin ng kanyang alipin na sinubukan. Kaya wag mong pasanin ang bigat ng mundo sa iyong balikat sa pamamagitan ng pagsasarili at pagdaramdam sa iyong problema. Manalangin ka sa Allah, sabihin ang iyong hinaing sa kanya dahil katotohanang siya ay nanjan at nakikinig sa lahat ng pagsumamo at mga panalangin.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit bagkus magpasensiya ka dahil ito ay katotohanan isang biyaya para sa iyo. May mga taong namatay nalang ng bigla ng walang babala ngunit ikaw ay ipinaalam na sa una. Kaya gamitin mo ang pagkakataon na ito na gumawa ng mga sinserong pagsamba, magpatirapa ka at humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Ang pagsubok mong ito ay paraan ni Allah upang linisin ka mula sa pagkakasala gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad: الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ang isang alipin ay patuloy na susubukan hanggang sa siya ay maglalakad sa lupa na walang bahid ng kasalanan.

Wag kang malungkot kung ang iyong sakit ay walang gamot dahil kahit yaong mga nagkasakit na may gamot at nalunasan ay hindi rin nakaligtas sa kamatayan. Ito ay isang temporaryong solusyon lamang pero hindi garantiya ng kahabaan ng buhay.

Wag kang malungkot kung ikaw ay may sakit at sinubukan dahil ang pagsubok ay kabutihan para sa mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad ay nagsabi: من يرد الله به خيراً يصب منه, sinoman ang gustong gawaran ng kabutihan ng Allah ay kanyang susubukan.

Kapatid, tayo ay mga Muslim na may pananalig kay Allah. Hindi hadlang sa atin ang kahinaan, ang sakit, pagsubok o ano pa mang dagok ang dumating sa ating buhay para sambahin si Allah. Ang ating layunin ay hindi ang buhay sa mundong ito kundi ang kabilang buhay. Kung ikaw ay natatakot sa itinadhana ni Allah para sa iyo at para sa lahat, nangangahulogan lamang na mahina ang iyong pananampalataya. Ang isang tunay na mananampalataya ay nakahanda ang kanyang sarili sa kamatayan dahil siya ay naniniwala na hindi ito ang katapusan at dahil siya ay lubosang naniniwala sa kabilang buhay.

Kapatid, tandaan mo na sino man ang nananalig sa Allah ay walang dapat katakutan at siya na kinapopootan ng Allah ay sino pa ang makapagbibigay sa kanya ng pag asa? tayong lahat ay mula sa Allah at katotohanan tayo ay babalik sa kanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s