Puwede ba nga mayawaan ang usa ka tawo?

Oo, adunay mga pamatuod sa Balaan nga Qur’an ug sa Sunnah nga ang mga Jinn mahimong mosulod sa mga tao. Sa Qur’an, si Allah ang labawng makagagahum miingon:

Kadtong mga nagakaon sa Riba (usury and interest) dili makatindog (sa adlaw sa pagbuhi ug usab) kun dili sama sa usa ka tawo nga gibun-og sa yawa ug maoy nagtukmod kaniya nga mawad-an ug buot (akoa lamang kining kaugalingon nga paghubad, pls refer to the original ) [Al-Baqarah 2:275]

Si Ibn Kathir, kaluy-an siya ni Allah, mihatag sa iyang komentaryo nga naga-ingon: “Sila mobangon gikan sa ilang lubnganan nga sama sa usa ka tawo nga giyawaan.”

Ug mahitungod sa pamatuod gikan sa Sunnah, ang Propeta ni Allah SAS miingon, “Sa pagkatinuod, ang demonyo nagalatay sa anak ni Adam sama sa paglatay sa iyang dugo.” (Al-Bukhaari no.2039 and Muslim no.2175)

Sa Manqalat Ahl As-Sunnah wal-Jama’ah, si Al-Ash’ari miingon nga sila -ang buot ipasabot ang Ahl Sunnah- nagatoo nga ang jinn mamahimong mosulod sa usa ka lawas sama sa gipamatud-an sa sunod nga bersekulo

Si ‘Abdullaah, ang anak ni Imaam Ahmad, miingon, “Ako misulti sa akong amahan nga adunay usa ka grupo sa mga tawo nga naga angkon nga ang mga jinn dili mahimong mosulod sa lawas sa tawo. Siya miingon,’ O akong anak, sila namakak; wala ba nimo nakita nga sila naga sulti lamang sumala sa ilang kaugalingon.” Ang buot ipasabot mga walay alam ug nagasulti ug mga butang nga wala silay kasayuran.

Sa pipila ka mga hadith gikan sa Propeta ni Allah SAS, nga gi-record ni Imam Ahmad ug Bayhaqi, kini gibalita nga siya nakasugat ug usa ka batang lalaki nga giyawaan. Busa ang Propeta SAS miingon, ‘Gawas, O kaaway ni Allah. Gawas, O kaaway ni Allah.” (Ibn Majah no.3548, Ahmad 4/171, 172)

Ug naulian ang maong bata ug mibalik sa pagka normal.

Dinhi atong nahatag ang usa ka pamatuod gikan sa Qur’an ug duha gikan sa Sunnah; kung unsa ang nasaksihan sa mga katawhan kada adlaw mao ang lig-on nga pamatuod, di pa nato hisgutan nga mao kini ang baruganan sa Ahl Sunnah wal Jama’ah. Apan, wala usab namo ginapanghimakak nga adunay ubang tawo nga nawad-an sa kabuot tungod sa sakit sa utok.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s