Pandaut sa mga Sahabah

SHIA: Pamatud-an nako nimo gikan sa Bukhari ug sa Qur’an nga ang pinakaunang misulti ug dautan mahitungod sa mga sahabah mao mismo ang ALLAH sa Sura Al-Hujurat ug basaha usab ang Kitab Tafseer sa Saheeh Al-Bukhari. Kini gikan ni ALLAH sa Qur’an. Gipakanaug sa ALLAH ang pinakaunang lima ka bersekulo sa Suratul Hujurat aron sa pagkondena kang Abu Bakr ug Umar RA. Sa atubangan sa Propeta SAS ilahang gipakusog ang ilang tingog nga walay pagtahud. Busa si ALLAH mitunglo kanila ug alang kanila kining maong bersekulo. Sa atubangan sa Propeta nag sininggita kining duha ka sahabah, si Abu Bakr misinggit kang Umar ug si Umar usab misinggit kang Abu Bakr. Kung aduna pa silay kahadlok ug pagtoo sa Propeta dili unta nila ipataas ang ilang tingog. Ug sa bersekulo 3 sa maong surah nga naga-ingon: “Indeed, those who lower their voices before the Messenger of Allah – they are the ones whose hearts Allah has tested for righteousness.” Sa ato kay nag siniggita man ni silang duha, aw dili sila apil sa mga righteous ug mga nagatoo.

TUBAG: UNA, Si ALLAH miingon: “Ang tunglo sa ALLAH maanaaa niadtong mga bakakon” 3:61. IKADUHA, ang usa ka tawo nga ga interpret sa Qur’an sa iyang kaugalingong opinyon nawad-an sa pagtoo. IKATULO, diha sa Bukhari ang mga bersekulo mahitungod sa pagpakusog nila sa ilang tingog mao ang mga bersekulo sa paghatag ug disiplina ug pagtul-id. Sila gitudluan ug mga maayong pamatasan nga O kamo nga mga sahabah ayaw ninyo ipatigbabaw ang inyong mga tingog atubangan sa Propeta SAS. Ang bersekulo wala nagaingon nga sila nangahimong kafir sama sa gisulti niining atong ka atbang. Dinhi mi-ingon si ALLAH: “O you who have believed, do not put [yourselves] before Allah and His Messenger but fear Allah . Indeed, Allah is Hearing and Knowing.” Ang pinakaunang bersekulo sa Surah Hujurat nag-address sa mga sahabah sa pag-ingon “O kamo nga adunay pagtoo” ug dili “O kamo nga nahimong kafir” o kaha “O kamo nga mitalikod sa pagtoo”. Kining mga shia nagabasa sa Qur’an apan ilang gibaliwala ang una ug ulahing mga beserkulo. Kung nangahimo silang kafir wala unta sila gi address sa Qur’an isip “Ya ayyuhal ladhina aamanu”. Ang mga shia miingon nga si Abu Bakr ug Umar nahimong kafir apan si ALLAH mismo ang mitawag kanila ug sa iyang mga sahabah nga Ya ayyuhal ladhina aamanu, apan kining mga shia ginahubad nila ang Qur’an sa ilang kaugalingong pagbulut-an aron sa pagtago sa kamatuoran. Si ALLAH mismo ang nagpamatuod niini nga kining mga tawhana mga magtotoo apan ang mga shiakoy nagpadayon lang gihapon sa pag-ingon nga sila mga kafir. Pastilan!

Sa pag ingon ni ALLAH nga “O you who have believed, do not raise your voices above the voice of the Prophet or be loud to him in speech like the loudness of some of you to others, lest your deeds become worthless while you perceive not.” Una, si ALLAH mismo ang mi-approve nga sila mga magtotoo, mipamatuod nga sila adunay eeman. Ikaduha, si ALLAH mitudlo kanila ug maayong pamatasan nga dili nila buhaton ang pagpakusog sa ilang tingog atubangan sa Propeta SAS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s