Pagpuasa sa Ashura, bayad sa sala?

Pangutana: Akong nadunggan nga ang pagpuasa sa adlaw sa Ashoora (ika-10 nga adlaw sa Muharram) maoy panghimayad alang sa niaging tuig, matuod ba kini? Kini ba igo nga panghimayad sa tanan, bisan sa mga dagkong mga kasal-anan? Unsa may hinungdan sa pagtamod niini nga adlaw?
Tubag: Ang tanan nga pagdayeg para lamang ni Allah

Una: 

Ang pagpuasa sa adlaw sa Ashoora makapang-himayad gayud sa niaging tuig, tungod kay ang Propeta (ang kalinaw ug ang grasya maanaa kaniya) miingon: “Ang pagpuasa sa adlaw sa Arafah ako nagalaum nga si Allah mopasaylo pinasikad niini ug alang sa nahaunang tuig ug sa tuig paghuman niini, ug ang pagpuasa sa adlaw sa Ashoora ako nagalaum nga si Allah mopasaylo pinasikad niini alang sa nahaunang tuig.” Gisaysay kini ni Muslim, 1162. Kini tungod sa grasya sa ALLAH nga gitagana alang kanato, diin ang pagpuasa sa usa ka adlaw maoy makapanghimayad sa kasal-anan sa tibook nga tuig. Ug si Allah maoy tag-iya sa dakong grasya.

Ang Propeta (ang kalinaw ug ang grasya maanaa kaniya) nagabantay gayud aron masigurado niya nga siya nagapuasa sa adlaw sa Ashoora tungod sa kataas sa kahimtang niini. Gisaysay nga si Ibn Abbas (hinaut nga si Allah nahimuot kaniya) miingon: Wala nako makita ang Propeta (ang kalinaw ug ang grasya maanaa kaniya) nga nagabantay gayud aron sa pagsiguro nga siya nagpuasa sa bisan unsang adlaw ug iya kining gipalabi sa uban gawas karong adlawa, ang adlaw sa Ashoora, ug kini nga bulan- buot ipasabot ang ramadan. Gisaysay ni Al-Bukhari, 1867.

Ang buot ipasabot sa nagabantay gayud aron masigurado niya nga siya nagpuasa niining adlawa mao nga aron maangkon niya ang ganti niini.

Ikaduha:
Mahitungod sa hinungdan nganong ang Propeta (ang kalinaw ug ang grasya maanaa kaniya) nagpuasa sa adlaw sa Ashoora ug gisugyotan ang katawhan sa paghimo usab niini giasoy diha sa Hadeeth nga gisaysay ni Bukhari (1865) gikan ni Ibn Abbas (hinaut nga si Allah nahimuot kaniya) , nga nag-ingon: Ang Propeta (ang kalinaw ug ang grasya maanaa kaniya) miabot sa Madina ug nakita niya ang mga Judyo nga nagpuasa sa adlaw sa Ashoora. Siya miingon: “Unsa man kini” Sila mitubag, “Kini usa ka maayong adlaw, tungod kay adlaw kini diin si Allah miluwas sa katawhan sa Israel gikan sa ilang kaaway ug si Musa nagpuasa niining adlawa.” Siya miingon, “Kami mas haduol kang Musa kay kaninyo.” Busa siya nagpuasa niining adlawa ug gisugyotan ang katawhan sa pagpuasa.

Ang mga pulong “Kini usa ka maayong adlaw“- matud sa badbad nga gikataho ni Muslim, “Kini usa ka bantugan nga adlaw diin si Allah miluwas kang Musa ug sa iyang katawhan ug milumos kang Paraoh ug sa iyang katawhan.”

Ang mga pulong “si Musa nagpuasa niining adlawa“- si Muslim midugang sa iyang asoy: “Isip pasalamat kang Allah, busa kami nagpuasa niining adlawa.”

Ug matud sa uban nga pagbadbad nga gisaysay ni Al-Bukhari, “Busa kami nagpuasa isip pag respeto niini.

Ang mga pulong “Ug gisugyotan ang katawhan sa pagpuasa“- matud sa ubang pagbadbad nga gisaysay ni Al-Bukhari, “Siya miingon sa iyang mga kauban, ‘Kamo mas haduol kang Musa kay kanila, busa pagpuasa karong adlawa.‘”

Ikatulo:

Ang panghimayad sa mga kasal-anan nga nahuptan sa pagpuasa sa Ashoora nagatumbok sa mga gagmay nga mga sala; mahitungod sa dagkong mga sala, kini nagkinahanglan ug nahibulag nga pagbasol.

Si Al-Nawawi (hinaut nga kaloy-an siya ni Allah) miingon:

Ang pagpuasa sa adlaw sa Arafah maoy panghimayad sa duha ka tuig, ug ang adlaw sa Ashoora panghimayad sa usa ka tuig, ug kung ang ameen sa usa ka tawo mosibo dungan sa pag ameen sa mga anghel, ang iyang mga nahaunang kasal-anan igapasaylo. Kung siya naghimo ug butang nga panghimayad sa mga gagmay nga sala siya pagapasayloon, ug kung walay gagmay o dakong sala, kini itala alang kaniya isip usa ka maayong binuhatan ug igabayaw ang iyang kahimtang… Kung adunay usa o daghan pang mga dagko nga kasal-anan ug walay gagmay nga kasal-anan, kami nagalaum nga kini makapakunhod sa iyang mga dagkong kasal-anan. Al-Majmoo’ Sharh al-Muhadhdhab, ika-6 nga bahin.
Si Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (hinaut nga kaloy-an siya ni Allah) miingon: Ang panghimayad sa wudu, pag-ampo, ug pagpuasa sa ramadan, arafah ug ashoora alang lamang niadtong mga gagmay nga kasal-anan. Al-Fataawa al-Kubra, part 5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s