Naseehah (Tambag)

pic

YANBU— giving naseehah at Al Gozaiby Camp

ANG PAGHATAG UG TAMBAG USA KA KINAIYAHAN SA MGA PROPETA, sa ato pa ang usa sa pinakadakong kinaiya sa usa ka da’eya o magtatawag sa Allah— ug sa pagkatinood, kinahanglan nga kini usab mamahimong usa ka dakong kinaiya sa usa ka magtotoo— mao ang mahinungdanong batasan sa pagtinambagay. Isip usa ka tawo nga nahilakip sa katawhan sa Naseehah o ang pagbaton ug batasan sa pagka Naasih, kini maoy usa ka butang nga gisugo ni Allah niini nga Ummah. Si Allah mipahibalo kanato nga sa dihang ang katawhan ni Nuh mipasangil kaniya nga siya usa ka makasasala ug nahisalaag sa ilang pag ingon:

إِنَّا لَنَرَىٰكَ في ضَلٰلٍ مُّبين

“Sa pagkatinood, nakita ka namo nga anaa sa tin aw nga pagkahisalaag” (7:6)

Si Nuh misupak niini ug mitubag nga siya naghatag lamang alang kanila ug sinsero nga tambag:

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلٰلَةٌ وَ لٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِين • أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَ أَنصَحُ لَكُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُون

“Miingon si Nuh: Oh akong katawhan! Walay pagkahisalaag kanako, tungod kay ako Propeta sa Ginoo sa tanang binuhat. Gipa abot ko lamang kaninyo ang mensahe gikan sa akong Ginoo ug nagahatag ug tambag kaninyo, ug ako nahibalo gikan ni Allah sa mga butang wala ninyo nahibaw-i.” (7:61-62)

Ug usab si Allah misugilon kanato nga sa dihang si Propeta Hud misugod sa pagtawag ngadto kang Allah, ang iyang katawhan mitawag kaniya nga boang sa ilang pag ingon:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الكٰذِبِين

“Ang mga pangulo niadtong mga walay pagtoo nga nahilakip sa iyang katawhan miingon: Sa pagkatinood, nakita ka namo nga anaa sa kaboang ug sa pagkatinood kami nagahuna-huna nga ikaw lakip sa mga bakakon.” (7:66)

Busa si Propeta Hud mitubag kanila:

قَالَ يٰا قَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَ لٰكِنِّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِين • أُبَلِّغُكُم رِسٰلٰتِ رَبِّى وَ أَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

“Oh akong katawhan! Walay pagbinuang nganhi kanako, apan ako usa ka mensahero nga gikan sa Ginoo sa tanang binuhat. Ako nagapaabot kaninyo sa mensahe sa akong Ginoo, ug ako usa ka masaligan nga magtatambag alang kaninyo.” (7:67-68)

Busa walay pagduda nga ang kinaiya sa paghatag ug tambag alang ni Allah— kana kinaiya sa usa ka Naasih— gikan sa kinaiya sa mga Propeta, sama nga kini kinahanglan nga anaa sa mga da’eya ug sa tanang mga magtotoo. Busa kining pagtinambagay usa ka mahinungdanon nga batasan sa kada Muslim.

Si Jarir bin Abdullah miingon: “Amma ba’du, ako miadto sa Propeta ug miingon, ‘ako mihatag sa akong pagpanumpa nga makighiusa kanimo sa Islam.’ Gi kondisyon sa Propeta SAS ang akong pagpanumpa nga kinahanglan kini sinsero ug matinudanon sa tanang Muslim busa ako mihatag sa akong pagpakig hiusa kaniya sa ingon niini. Ako nanumpa sa Ginoo niini nga Simbahan (Masjid)! Ako sinsero ug matinudanon kaninyo (mga Muslim).”
Ug usab, si Ta’im Ad-Dari misaysay nga ang Propeta ni Allah miingon sa makatulo ka higayon:

الدين النصيحةُ

“Ang relihiyon usa ka sinsero nga pagtinambagay.”

Ang mga tawo nangutana, “Alang ni kinsa?” Ang Propeta mitubag:

لِله و لِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ مِثْلُهُ وَ لأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ و المُؤْمِنِينَ وَ عَامَّتِهِمْ

“Para kang Allah ug sa iyang libro ug sa iyang Propeta ug sa mga pangulo sa mga Muslim ug sa mga yanong katawhan.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s